Privacy Verklaring

WiskundeWijs B.V. gevestigd in Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
WiskundeWijs B.V.
Nick1454@live.nl
(+31)613760097

Persoonsgegevens die wij verwerken
WiskundeWijs B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IP-adres
-Locatiegegevens
-Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WiskundeWijs B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van jouw betaling
-Verzenden van onze nieuwsbrief 
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WiskundeWijs B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: twee examenjaren.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst of rechtsbinding met betrekking tot WiskundeWijs en de natuurlijke – of rechtspersoon; hierna te noemen “relatie”.
1.2 Relatie verklaart voor nu en alsdan volledig akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is mogelijk, mits deze afwijkingen vooraf door de directie schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door WiskundeWijs niet geaccepteerd.
1.4 WiskundeWijs is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen, waarbij deze direct van toepassing zijn zodra deze in enige vorm opvraagbaar zijn via Internet; deze nieuwe voorwaarden zijn ook op de lopende overeenkomsten van kracht.
1.5 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van kracht. Relatie kan geen rechten ontlenen of zich beroepen op administratieve vergissingen, ook niet bij looptijd van registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.
1.6 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst met WiskundeWijs, uit een dienst, vermeende dienst, alsmede weigering tot betaling, zijn onderworpen aan het Nederlands recht en dienen te worden geslecht voor de rechtbank te Utrecht.
1.7 Relatie zal WiskundeWijs binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen van mogelijke disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van WiskundeWijs en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde melding niet plaatsvond verliest relatie ieder recht op enige vordering. Indien schade zou zijn ontstaan verwijtbaar aan WiskundeWijs kan de vergoeding nooit meer bedragen dan het voor betreffend account gefactureerd bedrag, waarbij de vergoeding evenredig zal zijn met de nog resterende looptijd van het betreffende account.
1.8 WiskundeWijs is gerechtigd de specificaties van diensten en producten tussentijds te wijzigen en alleen bij significante vermindering van de dienst- of productwaarden kan verrekening plaatsvinden.
1.9 IP nummers, copyright en andere tools of zaken welke door relatie worden gebruikt of zijn toegekend voor gebruik blijven eigendom van WiskundeWijs op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch (semi-)permanent bezit kan relatie aanspraak maken op IP nummers, copyright en anderszins.

Artikel 2. Overeenkomst:
2.1 De overeenkomst tussen WiskundeWijs en relatie gaat direct in op het moment van acceptatie door WiskundeWijs van een ingediende aanvraag of order. Het corresponderende tarief is telkens bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en indien meer dan een maand later wordt opgeleverd vanaf de datum waarop de faciliteiten ter beschikking staan. De facturering van diensten of producten kan plaatsvinden tot vijf jaar na dato; gebruik van traffic boven de quota als vermeld bij een account of overeenkomst worden berekend tegen de gangbare tarieven zoals vermeld op de website of zijn gepubliceerd, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de diensten van WiskundeWijs worden afgenomen zonder dat deze

schriftelijk zijn overeengekomen is sprake van een defacto overeenkomst en zijn alle bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing, nadat relatie kennis nam van deze algemene voorwaarden via Internet of via de voetnoot op correspondentie of factuur en toegang had tot Internet om deze te raadplegen. WiskundeWijs is niet verantwoordelijk voor de tools en software van derden, noch op diens servers, noch op de locale apparatuur waarmee relatie werkt. Ook dient relatie in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden.
2.3 WiskundeWijs behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg een aanvraag of dienst te weigeren.
2.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van twaalf maanden en beëindigd na twaalf maanden van rechtswegen.
2.4.1 Relatie kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen of ontbinden, doch dient te worden opgezegd middels een aangetekend schrijven en wel minimaal een maand voor de vervaldatum van betreffende termijn, daarbij wordt als opzegdatum gezien die dag waarop WiskundeWijs de opzegging voor ontvangst tekent. Opzeggingen leiden niet tot enige restitutie.
2.5 Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar aan derden; indien een niet bevoegd persoon de diensten aangaat, dan wel de overeenkomst ondertekent, dan is deze hieraan gebonden en aansprakelijk. Neemt relatie de diensten in gebruik of bij oplevering volgt geen afwijzing dan is relatie volledig aansprakelijk voor hetgeen werd opgeleverd en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Indien voor de betalingen relatie zich beroept op deze bevoegdheid, dan kan WiskundeWijs de relatie aanspreken op de aangegane verplichtingen.
2.6 Indien naar het oordeel van WiskundeWijs daartoe redenen aanwezig zijn, is WiskundeWijs gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang diens diensten op te schorten, dan wel, indien WiskundeWijs dit toepasselijk acht, de overeenkomst te beëindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft relatie het gangbare tarief verschuldigd.
2.7 Bij een geschil, procedure of betalingsachterstand dan erkent relatie diens aansprakelijkheid voor alle door WiskundeWijs of daarbij assisterende derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 3. Betalingen:
3.1 De tarieven zijn door relatie verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst en wel over de termijn waarover deze loopt en deze dienen uiterlijk te zijn voldaan binnen veertien dagen, indien echter een factuur wordt ontvangen zijn de daarop vermelde bedragen en betalingstermijnen van toepassing.
3.2 Verstrekt relatie een machtiging tot automatische incasso dan draagt relatie zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank of giro: blijkt een bedrag niet overeenkomstig incasseerbaar zal relatie zorgdragen voor betaling binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Indien relatie hieraan niet voldoet dan kan WiskundeWijs de diensten verder weigeren of de overeenkomst opschorten, verder zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
3.3 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven of alsdan geldend, transactiekosten zijn voor rekening van relatie, alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.4 Bij te late betaling

behoudt WiskundeWijs zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle diensten volledig te blokkeren. Relatie erkent de volgende bedragen per factuur verschuldigd te zijn aan WiskundeWijs voor de administratiekosten indien een factuur aan een incassodienst wordt overgedragen en wel € 100,- te vermeerderen met € 10,- per aanmaning en € 10,- per stornering bij een incasso en voor een aanmaning welke aangetekend wordt verzonden € 20,- Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten, alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter zake het geschil of incasso. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden, tegen een eenmalige betaling van minimaal € 50.–; WiskundeWijs is niet verplicht tot heraansluiting.
3.5 WiskundeWijs behoudt zich het recht voor de overeenkomst alsmede alle diensten te beëindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen indien de relatie de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt; relatie blijft gehouden aan diens betalingsverplichting over de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst.
3.6 Relatie erkent bij betalingsachterstand diens aansprakelijkheid voor alle door WiskundeWijs en door ter incasso ingeschakelde derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

Artikel 4. Verplichtingen relatie:
4.1 Bij schade veroorzaakt door relatie, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, dan erkent relatie de aansprakelijkheid en schadeplicht ten gunste van WiskundeWijs of derden; relatie erkent diens aansprakelijkheid en directe schadeplicht bij overtreding artikel 4.1.1 tot 4.9.
4.1.1 Relatie zal strikt toezien op het naleven van artikel 4.1 tot 4.9 indien derden via relatie toegang verkrijgen tot de faciliteiten van WiskundeWijs en zal beperking van de overtredingen contractueel vastleggen.
4.1.2 Relatie zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
4.2 WiskundeWijs behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met in deze voorwaarden of anderszins overeengekomen regels of diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
4.3 De relatie zal de systemen en instellingen van WiskundeWijs of anderen niet beschadigen, diens faciliteiten niet gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF of soortgelijke activiteiten; beschadiging door opzet wordt ook erkend indien relatie de door WiskundeWijs ter beschikking gestelde faciliteit ontdoet of doet ontdoen van de beveiligingsinstellingen (security) jegens der

den dan wel deze dusdanig verruimt; indien zulks plaatsvindt bij de beëindiging van de overeenkomst, of daarna dan blijven de aansprakelijkheden uit deze voorwaarden onverkort van kracht, boeteclausules toepasbaar en de ontstane traffic belastbaar aan relatie.
4.4 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief en facturen gedurende de tijd van buiten gebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
4.5.1 Relatie zal de van WiskundeWijs verkregen informatie, inlogspecificaties, userid, password en bijzonderheden niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als WiskundeWijs, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.
4.5.2 Relatie erkent nu en alsdan diens aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van artikel 4.1 tot 4.8 inzake het toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk een bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis, ongeacht de additionele vergoeding aan WiskundeWijs voor diens kosten en verdere schade.
4.6 WiskundeWijs is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke ontstaat door handelingen van relatie.
4.7 Relatie vrijwaart WiskundeWijs nu en alsdan tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door relatie van de faciliteiten van WiskundeWijs.
4.8 De relatie verklaart WiskundeWijs direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de faciliteiten van WiskundeWijs.
4.9 Alle ingebrachte producten, accounts, relaties en verdere zaken in de ruimste zin blijven onverkort eigendom van WiskundeWijs.